Handelsbetingelser

Om os

Sommmerferie.nu er en fælles online annonceservice for portalerne Sommerhusdanmark.dk, Sommerferie.nu og Sommerhusportalen.dk, hvor private husejere og udlejningsbureauer kan oprette annoncer for udlejning af ferieboliger.

Portalerne fungerer udelukkende som kontaktformidler mellem lejere og udlejere, og kan ikke sidestilles med et udlejningsbureau.

Portalerne er på ingen måde involveret i hverken aftaleindgåelse eller betalingstransaktion vedr. udlejningen, og vi kan derfor på ingen måde gøres ansvarlige for nogen tvist, der måtte opstå mellem lejere/udlejere.

Portalerne deltager på ingen måde i udarbejdelsen af lejekontrakter mellem udlejer og lejere, og vi kan derfor på ingen måde gøres ansvarlig for indholdet af lejekontrakter eller manglende opfyldelse af lejekontrakter.

Firmaet bag

Portalerne ejes og drives af Sommerhusportalen ApS, CVR: DK35244859.

Oprettelse som annoncør

Ved at oprette dig som annoncør på portalerne accepterer du, at nærværende vilkår gælder for din brug af den service, som udbyder på hjemmesiderne www.sommerhusdanmark.dk,www.sommerferie.nu og www.sommerhusportalen.dk samt de associerede hjemmesider.

Du skal være ejer eller administrator af mindst én feriebolig eller repræsentere et udlejningsbureau, for at du må oprette dig som annoncør på portalen.

Du må kun annoncere for ferieboliger til kortere ferieophold. Du må ikke annoncere for helårsudlejning eller anden udlejning, som ikke har at gøre med udlejning af ferieboliger til kortere ferieophold.

Din egen adresse, som du oplyser på din brugerkonto, skal være din bopælsadresse. Vi forbeholder os ret til at foretage ejer- og adressetjek vedr. både dig selv og den feriebolig, du annoncerer for.

Du forpligter dig til at vedligeholde dine adresseoplysninger under hele din annonceperiode.

Vi forbeholder os retten til at afvise annoncører, som vi ikke ønsker at samarbejde med. Og vi forbeholder os retten til på ethvert tidspunkt at afbryde et igangværende samarbejde med en annoncør. Det kan fx ske, hvis vi vurderer, at vedkommende har optrådt urimeligt over for lejere, og/eller at vi har modtaget klager over vedkommendes feriebolig, og/eller at vedkommende har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger i sin ferieboligannonce.

Dine kontaktinformationer - du accepterer bl.a. at vi må kontakte dig på e-mail og telefon Når vi har brug for at få kontakt til dig, benytter vi den e-mailadresse og/eller det telefonnummer, som du har oplyst på din brugerkonto.

Du accepterer, at vi benytter din e-mailadresse til at sende dig regelmæssig information omkring optimering af din(e) annonce(r), nye tiltag, opdateringer, annonceforlængelse eller andre relevante temaer vedr. din annoncering på sommerferie.nu.

Når lejerne kontakter dig via annoncens kontaktformular, sender vores system en e-mail til den e-mailadresse, som du har oplyst på din brugerkonto. Lejerne kan ikke se denne e-mailadresse. Du kan også vælge at fremvise dit telefonnummer i annoncens kontaktområde, men det er frivilligt.

Du forpligter dig til altid at holde dine kontaktinformationer opdaterede, så vi og lejerne altid kan kontakte dig på en aktiv e-mailadresse eller ringe til dig på et gyldigt telefonnummer.

Annonceindrykning på sommerferie.nu

Du garanterer os, at du kun udlejer ferieboliger, som du selv ejer eller har rådighed over ifølge aftale med ferieboligens ejer.

Du garanterer os, at alle oplysninger i din ferieboligannonce er sandfærdige, samt at annoncens billeder, videoer eller plantegninger ikke er misvisende, men afspejler de faktiske forhold i ferieboligen.

Du har ansvaret for at oplysninger omkring priser og tilgængelighed af ferieboligen er korrekte. Vi anbefaler på det kraftigste at annoncen altid har aktuelle priser og en opdateret kalender, og vi forbeholder os retten til at udelade annoncer i periode-søgeresultater, hvis vi vurdere at annoncens priser og kalender ikke er aktuelle.

Du forpligter dig til hurtigst muligt at opdatere annoncens oplysninger om ferieboligen, herunder udskiftning af relevante billeder, videoer og plantegninger, hvis du foretager væsentlige ændringer af ferieboligens indretning, faciliteter eller udstyr.

Du garanterer os, at du kun anvender materiale eller oplysninger, som du har de nødvendige rettigheder til at måtte anvende på vore sider.

Annoncering sker ved at oprette en brugerkonto samt én eller flere ferieboligannoncer. Efter annonceoprettelsen skal du vælge den ønskede annoncetype samt indbetale det matchende annoncegebyr. Betalingsoplysninger fremgår ved bestilling.

Annoncering hos eksterne samarbejdspartnere

Vi samarbejder med en række eksterne samarbejdspartnere omkring eksponering af vores annoncer. Denne ekstra eksponering giver annoncerne endnu flere visninger og dermed sandsynligvis også flere bookinger.

Vi gør dog opmærksom på, at samarbejdsaftaler med eksterne annoncører ikke er en garanteret ydelse til vores annoncører. Udstrækningen af samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere kan variere og kan i perioder helt være stoppet, i fald vi ikke har kunnet indgå attraktive aftaler.

Når samarbejdsaftalerne er aktive, vil den ekstra annonceeksponering være inkluderet i det årlige annoncegebyr og forudsætter ingen ekstraudgifter for vores annoncører. Tilsvarende sker heller ingen refusion til vores annoncører vedr. perioder med formindsket mængde eller helt fraværende eksterne samarbejder.

Annonceperioder for annoncer

Alle udlejningsannoncer forudbetales for en valgfri periode på 12 måneder ad gangen.

Vi kontakter dig i god tid inden udløbsdatoen, vedr. om du ønsker at forlænge udlejningsannoncen for en ny 12-måneders periode.

Annonceperioden forlænges først, når vi har registreret din indbetaling vedr. den nye periode. Har vi ikke modtaget din indbetaling inden udløbet af den indeværende annonceperiode, sætter vi din udlejningsannonce på pause, indtil din indbetaling når frem til os.

Vi yder ingen refusion vedr. indgåede annonceaftaler, uanset udbyttet af annoncen.

Opsigelse af annonce

Du kan til enhver tid opsige din annonce inde fra din brugerkonto, ved helt at slette annoncen. Alternativt kan du opsige annoncen ved at sende os en e-mail på info@sommerferie.nu.

Vær opmærksom på, at vi ikke refunderer eventuelt ubrugt annoncetid, hvis du selv opsiger din annonce. Vi overfører heller ikke ubrugt annoncetid fra én annonceperiode til en anden.

Vi yder ingen refusion vedr. indgåede annonceaftaler, uanset udbyttet af annoncen.

Vi kan til enhver tid opsige din annonce uden varsel, hvis du overtræder nærværende annoncevilkår, eller hvis vi vurderer, at du har optrådt urimeligt over for lejere/købere. I så fald nedlægger vi din annonce og tilbagebetaler dig en forholdsmæssig andel af dit annoncegebyr.

Hjælp eller reklamation

Du er altid meget velkommen til at kontakte os på info@sommerferie.nu, uanset om du har behov for hjælp, har forbedringsforslag til vores hjemmeside, eller har en reklamation over vores service eller over en bestemt annoncør.

Ansvar og garantier

Annoncering på portalerne sker på dit eget ansvar. Du er således selv fuldt ansvarlig for rigtigheden af annoncens oplysninger om ferieboligen - herunder billeder, videoer, plantegninger, priser og tilgængelighed.

Vi påtager os ikke noget ansvar for manglende udlejning.

Vi påtager os ikke noget ansvar for manglende tilgængelighed af annoncerne i kortere perioder pga. tekniske fejl

Vi påtager os ikke noget ansvar for fejl på ovennævnte hjemmesider, men vi bestræber os naturligvis på at rette eventuelle fejl så hurtigt som muligt. Tøv derfor ikke med at give os besked, hvis du opdager en eller flere fejl på hjemmesiderne.

Vi tilstræber at gennemføre vedligeholdelse af ovennævnte hjemmesider på tidspunkter, hvor det erfaringsmæssigt generer vores brugere mindst muligt.

Vi tilstræber, at ovennævnte hjemmesider er tilgængelige for vores brugere døgnet rundt, men vi kan ikke garantere det. Vi bestræber os på at opnå 100% tilgængelighed, men vi garanterer det ikke.

Vi kan på ingen måde gøres ansvarlige for tab af data. Vi anbefaler derfor, at du selv sørger for at opretholde en kopi af dine annoncedata - inkl. billeder, videoer, plantegninger - så du hurtigt kan genskabe annoncen, hvis behovet skulle opstå.

Vi kan på ingen måde gøres ansvarlige for de skattemæssige konsekvenser vedr. din brug af sommerferie.nu / din udlejning af din feriebolig. Vi foretager ikke nogen indberetning til skattemyndighederne, og du er derfor selv ansvarlig for at gøre skattemyndighederne opmærksomme på lejeindtægter fra din feriebolig.

Du er bekendt med, at eventuelle lejeindtægter er skattepligtige. Du er ligeledes bekendt med, at det er dit eget ansvar at gemme nødvendig dokumentation til skattemyndighederne i forbindelse med din annoncering hos os.

Vi udleverer kun oplysninger til skattemyndighederne, hvis de har udtrykkelig lovhjemmel til at kræve oplysningerne udleveret.

Da vi ikke er et udlejningsbureau, har vi ikke noget ansvar for, at din udlejningsprocedure eller overholder den til enhver tid gældende lovgivning for udlejning af ferieboliger. Et sådant ansvar påhviler alene dig.

Ved at have din annonce på portalerne accepterer du, at vi uden ansvar på forespørgsel fra Politiet eller andre myndigheder kan udlevere alle relevante oplysninger fra din brugerkonto og dine annoncer til brug for efterforskning af strafbare forhold.

Vi kan gøre dig ansvarlig, hvis du påfører os tab ved fx at uploade inficerede filer eller for andre handlinger lavet via din brugerkonto, som påfører os tab.

Vi har - uden varsel og uden ansvar - ret til at nedlægge din annonce, hvis den krænker tredjemands rettigheder, hvis annoncen eller dine aftalevilkår over for lejere/købere ikke overholder lovgivningen - herunder god markedsføringsskik - eller hvis vi modtager klager over dig og/eller din feriebolig, eller hvis vi vurderer, at du har optrådt urimeligt over for lejere/købere.

Vores erstatningsansvar i forhold til dig kan ikke under nogen omstændigheder overstige det beløb, du forholdsmæssigt har tilbage af din igangværende annonceperiode.

Du accepterer at friholde os for ethvert krav fra tredjemand, som skyldes dine forhold - herunder overtrædelse af nærværende vilkår.

Rettigheder

Alt indhold på portalerne og vores associerede hjemmesider - herunder design, tekst, billeder og grafik - er beskyttet af loven om ophavsret. Gengivelse, efterligning eller anden udnyttelse af dette indhold må kun ske med forudgående, skriftlig accept fra os.

Enhver overtrædelse af denne ophavsret vil blive retsforfulgt!

Ændringer og vedligeholdelse

Vi kan uden varsel foretage opdateringer og ændringer på portalerne

Vi kan til enhver tid ændre nærværende vilkår med øjeblikkelig virkning. Væsentlige ændringer vil blive annonceret i vores nyhedsbrev til udlejere/sælgere.

Eventuelle prisændringer gælder først fra næste forlængelse af din annonceperiode.

4 Enkle trin til din ferie:

  • Liste
  • Annonce
  • Kontakt